Vyhledvn / Search


Na tomto webu hled Jyxo.

Ekologie krajiny pro učitele

Zde pøinášíme materiály a návody na cvièení zamìøené na krajinu, její historii a vývoj, která mohou uèitelé ZŠ a gymnázií zpracovat se svými studenty v rámci pøedmìtù biologie a zemìpis (regiony ÈR)

Témata:

    Témata pro hodiny a exkurze pro uèitele 2. stupnì ZŠ a SŠ

  1. GPS tì tam dovede (M. Hais) (soubor s návodem)
  2. Mapa ti to øekne, tak jen zaèít mluvit (S. Grill)(soubor s návodem)
  3. BOV: Vývoj krajiny v obrazech 1. Promìna krajiny za posledních 100 let na starých mapách a pohlednicích (soubor s návodem), (prezentace)
  4. BOV: Vývoj krajiny v obrazech 2. Geocaching a nezávislé zdroje informací o krajinì (soubor s návodem)(prezentace)
  5. BOV: Vývoj krajiny v obrazech 3. Obraz mìsta a duch místa (dlouhá cesta od kolonizace k urbanismu) (soubor s návodem)(prezentace) (anketa pro studenty - výbìr atraktivity pro školní výlet)
  6. BOV: Dendrologický prùvodce po Tøeboòských parcích: ( stromy a keøe v Tøeboni ) ( seznam døevin - stále se aktualizuje) (fotogalerie)Prezentaci s podkladovými obrázky pro výuku zašlu na vyžádání e-mailem
  7. Víkendy pro uèitele: Fotografujeme rostliny a vegetaci v krajinì (soubor s komentovanou prezentací) prezentace (galerie obrázkù), snímky si mùžete stáhnout v plném rozlišení