Vyhledvn / Search


Na tomto webu hled Jyxo.

Biotopy a rostlinná spoleèenstva støední Evropy (2/1 Z, Zk) – sylabus

Cílem kursu je seznámit studenty s biotopovou organizaèní úrovní a formou pøehledu biotopù a rostlinných spoleèenstev je uvést do problematiky klasifikace spoleèenstev, managementu, monitorování a oceòování biotopù, resp. habitatù (typù pøírodních stanoviš) soustavy Natura 2000 podle Smìrnice o stanovištích, 92/43/EEC. Souèástí kurzu bude exkurze zamìøená na praktické terénní ukázky mapování (fytocenologický snímek, pokryvnost dominant) a oceòování vybraných biotopù rùzných formaèních skupin. Velký dùraz je kladen na pochopení vegetace ÈR a interpretace biotopù(habitatù) z hlediska rostlinných spoleèenstev.

Pøehled pøednášek

 • oficiální stránky s aktuálními prezentacemi
 • Vstupní pøedpoklady pro pøednášku (PDF soubor s prezentací 7 MB), separát ke ètení: postglaciální rekolonizace støední Evropy)

   BLOK I – úvod do problematiky ochrany biotopù

  1. Úvod – terminologie a vymezení biotopové úrovnì, zdrojové podklady typù pøírodních stanoviš – klasifikace CORINE/Palaearctic habitats a návaznost na EUNIS, mapa potenciální pøirozené vegetace Evropy a ÈR, Smìrnice o stanovištích, typy pøírodních stanoviš (habitaty) zemí EU
  2. Implementace Smìrnice do národní legislativy, metodika mapování biotopù, proces vyhlášení chránìných území soustavy Natura 2000
  3. BLOK II – klasifikace biotopù, rozšíøení, biotopkomplexy

  4. Vodní a mokøadní biotopy (PDF 15 MB), øíèní biotopy (PDF 10 MB), Doplòky: jezera (PDF 1,5 MB)
  5. Rašeliništní biotopy (PDF 10 MB soubor s prezentací), doplòky: rašeliništì, uhlík (PDF 1,5 MB)
  6. Biotopy alpinského stupnì (PDF 2,1 MB soubor s prezentací)
  7. Skalní biotopy (PDF 2,3 MB soubor s prezentací)
  8. Travinné biotopy - suché trávníky a køoviny (PDF 2,7 MB soubor s prezentací)
  9. Travinné biotopy - louky (PDF 2,3 MB soubor s prezentací)
  10. Lesní biotopy (PDF 3 MB soubor s prezentací)
  11. Biotopkomplexy a jejich rozšíøení v ÈR (PDF 3 MB soubor s prezentací)
  12. BLOK III – management a monitoring

  13. Principy monitoringu biotopù (zmìny prostøedí, parametry prostorové, kvalitativní a kvantitativní – bioindikace) a oceòování biotopù (vzácnost, ohroženost, kvalita, udržitelnost)
  14. Management nelesních biotopù (PDF 2,0 MB soubor s prezentací)
   Metodika managementu (PDF)

  Cvièení

  Metodika aktualizace biotopù (PDF soubor s prezentací)

  Exkurze

  Autoøi pøednášek

  Zkouška

  Zkouška bude provedena formou obhajoby vlastního vymapovaného území. K tomu je tøeba se seznámit s Metodikou aktualizací (PDF) a s dalšími potøebnými podklady, napø. pøíruèka hodnocení biotopù (PDF) Neklade se dùraz na správné rozlišení jednotlivých dílèích biotopù, ale na schopnost zachytit pøírodní komplexy biotopù podle stanoviš.

  Základní doporuèená literatura