Vyhledvn / Search


Na tomto webu hled Jyxo.

Ekologie krajiny II.

 • Propagační list (Krajina)
 • Přednášky:

   Otázky ke státnicím

  1. 1. Vývoj krajiny v holocénu, do 19. stol. a v 19.-21. století v souvislostech
  2. 2. Krajinná struktura, její vlastnosti, funkce a základní procesy
  3. 3. Krajinné typy. Východiska pro krajinnou typologii
  4. 4. Datové zdroje o krajinì, metody hodnocení a mìøítko, DPZ a GIS (pdf)
  5. 5. Evropská úmluva o krajinì, hodnocení krajinného rázu
  6. 6. Co jsou to ekologické sítì? Jejich funkce a realizace. ÚSES a ÚSES2 (pdf)
  7. 7. Holistický pohled na krajinu. Disciplinárním a interdisciplinárním pøístup (pdf)
  8. 8. Ekosystémové funkce a služby – environmentální ekonomika
  9. 9. Aplikace krajinnì ekologického výzkumu do využívání a plánování krajiny (pdf)
  10. 10. Aplikace krajinnì ekologického výzkumu do ochrany pøírody

  Další literatura o èeské krajinì (aneb 10 nejdùležitìjších knih, o jejichž existenci byste mìli vìdìt)

 • (1) Forman & Godron: Krajinná ekologie. Academia, Praha, 1993. - Jedná se o základní oborovou uèebnici, kterou rozhodnì nemusíte celou èíst, ale mìli byste si ji aspoò prolistovat. Ke ètení vøele doporuèuji následující strany: 11-34 Úvod, struktura, obecné principy. 91-124 Plošky. 174-201: Heterogenita. 205-220 Mozaikovitost. 385-394 Koridory. 477-512 Hospodaøení v krajinì. V knihovnì jich je asi 20 ks, signatura 202070311.
 • (2) Löw & Míchal: Krajinný ráz. Lesnická práce 2003. - Základní kniha o èeské krajinì s vynikajícím obrazovým doprovodem, rozhodnì stojí za prolistování, v knihovnì jsou asi 3 exempláøe (sig. 202070354). Vhodné pro hodnocení krajinného rázu. Str. 185-220 typologie evropských krajin, 246-265 typologie sekundárních struktur, 357-466 historický vývoj krajiny ca od 16. stol., 508-519 terciérní struktury krajinného rázu, èást 9 (CD): zásady dobré praxe výstavby v krajinì.
 • (3) Kukal, Nìmec, Pošmourný: Geologická pamì krajiny. - Èeská geologická služba Praha 2005. Hezký pøehled s mnoha pøíklady, jak interpretovat to, co se skrývá pod povrchovými tvary reliéfu, se zamìøením na regionální krajiny, na geologickou historii jejich vývoje, výbornì se doplòuje s následujícím titulem.V knihovnì ca 5 kusù (sig.207070311). Doporuèuji strany 10-53 typologie krajin podle reliéfu, 118-129 rychlost geologických procesù, 136-196 typy krajin podle geologického podloží, prolistujte si také velice názorné fotografie napøíè celou knihou.
 • (4) Ložek: Zrcadlo minulosti. Dokoøán 2007. Po stopách pravìkých dìjù, Dokoøán 2011. Dvojice knih o kvartéru, ve kterých se doètete spoustu zajímavostí o konkrétních regionech a krajinách, o biotopech a jejich holocenní historii, o hledání klíèù k minulosti (které nemusí být nutnì klíèem k budoucnosti). Ke ètení doporuèuji následující kapitoly: Zrcadlo minulosti: str. 12-88, 173-180 (a dle zájmu samozøejmì i další kapitoly). Po stopách pravìkých dìjù: str. 11-19, 30-91, 122-172. Obì knihy jsou bohatì ilustrované, takže toho textu není zase tolik, výèty mìkkýšù se samozøejmì zpamìti uèit nemusíte Wink. Knihovna sig. 207030188.
 • (5) Cílek a kol.: Obraz krajiny. Dokoøán 2011. (Recenze) Skvìlá kniha o souèasné, minulé i budoucí krajinì, zahrnuje pohled ze støedních Èech, psána velmi populárnì a srozumitelnì pro pøírodovìdné i pro humanitní mimoekologické obory, ale pøitom je vybavena velmi podrobnou komentovanou bibliografií, nevyhýbá se palèivým problémùm dnešního spotøebovávání krajiny - tato kniha je abstraktní i konkrétní zároveò, mohu jen doporuèit pro dokreslení širšího kontextu pøednášek. Èást textu obsahuje ponìkud pøepracované a doplnìné pøedchozí knihy (Vstoupit do krajiny) a (Støední Èechy - pøíroda, èlovìk, krajina).
 • (6) Norberg-Schultz: Genius loci. Krajina, místo, architektura. Dokoøán 2010. Zcela mimoøádná kniha, ve které se autor snaží uchopit genia loci, ducha místa, jehož my pøírodovìdci èasto nevnímáme, pøestože už po staletí formuje podobu architektury, urbanismu a územního rozvoje. Jakkoli je tato kniha už ètvrt století stará, pro èeského ètenáøe mùže být velmi atraktivní srovnání Prahy s Øímem a Chartùmem pohledem norského architekta / urbanisty. V naší pøednášce tvoøí vhodný úvod pro tématiku hodnocení krajinného rázu (viz také odkaz 2) a problematiku urbanismu.
 • (7) Pokorný: Neklidné èasy. Kapitoly ze spoleèných dìjin pøírody a lidí. Dokoøán 2011. Vynikající souèasný pøehled kvartérní historie, navíc s korekcí tradièního palynologického pohledu na les jako klimaxový ekosystém, což malakozoologové nikdy nepøijali, a vždy zdùrazòovali pøežívání svìtlomilných prvkù otevøené krajiny. Sign. 108020326.
 • (8) Moldan: Podmanìná planeta. Nakladatelství Karolinum 2009. Výborný pøehled environmentální problematiky, do naší pøednášky se hodí zejména kapitoly vìnované globálním zmìnám klimatu (str. 175-186), udržitelnému rozvoji a pøírodním službám (struèný, ale velmi výstižný pøehled ekosystémových služeb, str. 88-115), další kapitoly pak struènì ale velmi výstižnì pojímají jednotlivé souèásti životního prostøedí a jeho ochranu. V knihovnì je asi 6 kusù (sign. 202090838).
 • (9) Nátr: Pøíroda nebo èlovìk? Služby ekosystémù. Zatím asi nejrozsáhlejší a nejobecnìjší práce tohoto autora vìnovaná syntéze pøírodních zdrojù a ekosystémových služeb (str. 79-99), dále probírá dùležitá environmentální témata, jako jsou potravinová sobìstaènost a dostupnost vody v kontextu globálních zmìn klimatu. Rozhodnì doporuèuji ke ètení všem, kdo si chtìjí zasadit krajinu do širšího rámce environmentálních souvislostí (také si pøeètìte Lomborgova Skeptického ekologa jako názorovou alternativu). Sign. 202090866.
 • (10) Behringer: Kulturní dìjiny klimatu. Od doby ledové po globální oteplování. Paseka 2010. Ucelený pøehled vývoje klimatu v historické dobì, autor - historik se zdárnì vyrovnává s klimatickým determinismem a na øadì pøíkladù ukazuje konkrétní synchronicitu klimatických výkyvù s historickým vývojem osídlení (str. 35-89). Podrobnì se zabývá obdobím tzv. malé doby ledové a uvádí øadu konkrétních dùsledkù na obhospodaøování zemìdìlské krajiny (str. 171-228). V závìru knihy je velmi užiteèná kapitola Brázdila & Kotyzy: Èeský pohled na dìjiny klimatu (str. 299-323).V knihovnì jsou asi 3 exempláøe (sign. 207090100).
 • Další mezinárodní odborná a vìdecká literatura bude k dispozici na jednotlivých pøednáškách pøímo k dílèím tématùm. Požadavky ke zkoušce se budou odvíjet z pøednášek a pøednáškových prezentací, forma zkoušky bude kombinovaná (esej a 15 min. prezentace).